Formål og deltagere frit spil 2019 for herrer

Fritspilsturneringen Golf ved Limfjorden har til formål, dels at flere herrer skal tilbydes spille-muligheder og dels at styrke fritspilsordningen. Fritspilsturneringen lokalt er et supplement til regionsgolfen, som ikke p.t. er parate til at tilbyde herrehold i lighed med Danmarksturneringen. Det er på ingen måde tanken, at dette skal erstatte regionsgolfen.  Turneringsbetingelser her er stærkt inspireret af den tilsvarende tekst på hjemmesiden 'Regionsgolf-Danmark.dk'.

Adgang til turneringen har alle klubber, som er med i fritspilsordningen. Det er disse klubber, som kan tilmelde et antal hold efter eget valg. Turneringen afvikles efter R & A’s regler.

Deltagerne er herrer, som er fyldt 60 år inden udgangen af, det år, hvor turneringen afholdes, det er veteraner. De skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af én af de nævnte golfklubber samt tilkøb af den gensidige fritspilsordning. Spillere uden ret til fritspil pålægges ved udekampe at betale ½ greenfee. 

Klubbernes administration

Hver tilmeldt klub skal udnævne en klubkoordinator, som er ansvarlig overfor turneringsledelsen for alle klubbens tilmeldte hold. Klubkoordinator udpeger en holdkaptajn for hvert enkelt hold.

Den enkelte spiller er knyttet til et hold pr sæson, HCP i det ærinde "fryses fast" på spillerens første kampdag, hvilket almindeligvis er ca. 1. april. jfr. dog 3. afsnit "andre vilkår"

Rækkeinddeling
Tilmeldingen kan foregå i fire rækker:
A-rækken er åben for alle klubbens herreveteraner.
B-rækken er forbeholdt HCP-indeks ikke bedre end 15,0
C-rækken er forbeholdt HCP-indeks ikke bedre end 20,0
D-rækken er forbeholdt HCP-indeks ikke bedre end 25,0

Klubben rangerer selv alle sine tilmeldte hold i én rækkefølge begyndende med det højeste A-hold og afsluttende med det lavest rangerede D-hold.

D rækken  spiller med 2 singler, 1 foursome og 1 greensome, alle med hcp. Der spilles efter DGU regler således at foursome er gennemsnit af spillernes spille HCP, greensome udregnes med 60% af laveste spille HCP og 40% af højeste spille HCP, singler med det HCP den enkelte spiller har. Denne spilleform for D-rækker er et prøveår for 2019.

Der spilles altid, gælder alle grupper, med det HCP spilleren har på spilledagen.

Spilleplan

Spilleplanen med foreløbige spilletidspunkter lægges på hjemmesiden midt vinter. Senest 1. marts skal hjemmeklubberne have meddelt realistiske kampdatoer og starttidspunkter hertil. I løbet af februar kan udeholdene bede om at få ændret kampdag og tid. Det aftales indbyrdes. Tiderne tilføjes spilleplanen.

Såfremt der ikke kan opnås enighed de 2 klubber imellem, er det hjemmeklubben, der bestemmer, hvornår kampen skal spilles. 

Primo marts er kampprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i spilleplanen kan kun forekomme, såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning. Husk at meddele evt. ændret kampdato til turneringsleder/hjemmesiden.

Kampene skal under alle omstændigheder være afviklet inden udgangen af spilleplanens sidste spilleuge.

Servering: Det påhviler hjemmeklubben at sørge for bespisning efter matchen for spillernes egen regning. Det kan f.eks. være pålægsmadder m.v. samt kaffe m/kage max.80,- kr.

Turneringens gennemførelse

I de indledende puljerunder spilles såvel hjemme- som udekampe. I slutspillet spilles der på neutral bane.

I grundspillet afvikles så vidt muligt mindst 3 kampe i april måned og mindst 3 kampe i august måned. Eventuelt slutspil afvikles i september måned. Udgangspunktet er tirsdage  kl. 09:00, hvis banen er ledig. Ellers finder hjemmeklubben et tidspunkt i den fastsatte uge efter nærmere aftale kaptajnerne imellem.

Alle tilmeldte hold inddeles i puljer. Det tilstræbes, at hver pulje kan bestå af 4 hold. Spillere på udebane registrerer på normal vis fritspil eller betaler greenfee. I alle singler tildeles 2 matchpoint for vunden match, og i foursome tildeles 3 matchpoint for vunden match. Hver match kan slutte lige, dvs. matchpoint deles mellem de to hold. Det hold, som har opnået flest kamppoint, når klubkampen er færdig, er vinder og får 2 turneringspoint. Hvis lige, får hver klub 1 turneringspoint. Det hold, som har opnået flest turneringspoint, når turneringen er færdig, er vinder af sin pulje. Hvis 2 eller flere hold står lige, gælder følgende kriterier:

-          Klubbernes indbyrdes kamppoint
-          Opnåede kamppoints i alle puljekampe
-          Flest vundne ups i indbyrdes matcher
-          Flest vundne matcher på udebane i hele turneringen
-          1. singles resultat, hvis også lige 2. singles resultat osv.
-          Flest vundne foursome matcher
-          Lodtrækning

Såfremt man ikke møder med fuldt hold gælder følgende:
 - Mangler 1 herre tabes 4. single
 - Mangler der 2 herrer tabes 3. og 4. single

Således aflyste matcher tabes med maksimale cifre – dvs. 10-8. Såfremt man ikke møder med mindst 4 spillere, tabes hele holdkampen med 11-0 og de enkelte matcher med 10-8, hvilket også gælder såfremt et i utide trækkes uf af turneringen.

Ved brug af ulovlig spiller taber denne spiller 10-8

Spilleform
Der spilles hulspil over 18 huller med 4 herresingler og 1 foursome. Der spilles fra gul tee. Singlerne spilles som 2-bolde. Der spilles scratch i alle rækker.

Startorden og resultatindtastninger

Startrækkefølgen aftales holdkaptajnerne imellem eller deres stedfortrædere. Holdkaptajnen må frit vælge, hvilke spillere der skal spille foursome, hvorimod de 4 herresingler skal opstilles i handicaporden.

Inden kampen spilles, udveksles kampkort med navne og EGA-handicap. Kampkortet kan printes ud fra siden "spilleplan" her.

Resultatet af kampen påføres kampkortet, der underskrives af begge holdkaptajner. Kampkortet opbevares hos hjemmeklubben og kan destrueres efter den 1. oktober i turneringsåret. Resultatet indberettes af hjemmeklubben på til mail golfvedlimfjorden@gmail.com. Hvis indberetningen ikke er foretaget senest 3 hverdage efter spillet, taber hjemmeklubben holdkampen med 11-0, uanset de faktisk vandt.

 

Andre vilkår

Afbrydelse af spil
Afbrydes en match p.g.a. vejrlig eller mørke, skal en ny spilledato aftales og matchen afvikles efter fælles aftale. Enhver ændring skal altid meddeles turneringsledelsen/hjemmesiden. Matchen fortsætter, hvor man var nået til, jvf. golfreglerne.

Slutspillet
Der planlægges nærmere, når antallet af deltagende hold er bekendt. Puljevinderne deltager i slutspillet, der afvikles efter cupsystemet. Der spilles på neutral bane. Turneringsledelsen fastlægger spilleplanen herunder værtsklubberne (den neutrale bane).

Spilleplanen og fordelingen af baner til slutspillet kan løbende ses på hjemmesiden efter de indledende runder. Der tages dog forbehold for, at der kan forekomme enkelte ændringer efter de indledende runder. Skulle en puljevinder trække sig fra slutspillet, tabes uden "kamp".

Såfremt en spiller skifter hold

Spillerne fastholder som hovedregel i samme sæson det hold, de er begyndt på, uden at skifte række eller pulje. Afgørende for spilleberettigelse er spillerens HCP-indeks på spillerens første dag i kamp for holdet (i de fleste tilfælde ca. 1. april). Der kan dog efter klubbens afgørelse anvendes en reservespiller fra et andet hold således:
- fra et lavere til et højere rangeret hold uden begrænsninger
- fra et højere til et lavere hold er der en spilledags karantæne, sådan at det højere hold har spillet mindst én gang uden denne spiller (der forudsættes i så fald korrekt HCP på dagen).
Pointberegning i slutspillet

Pointsystemet i slutspillet er det samme som i de indledende runder. Ender kampen uafgjort gælder følgende:
Vinder er det hold med flest ups. Hvis stadig lige gælder følgende prioriterede rækkefølge:
- Vinder af 1. single
- Vinder af 2. single
- Vinder af 3. single
- Vinder af 4. single.
- Vinder af foursome
- 1. single spiller ”Sudden Death”
- Lodtrækning

Hjælpemidler
Afstandsmålere, golfcar og caddy må anvendes i den udstrækning, hjemmebanen har hjemmel til det.

Afregning
Til drift af turneringen beregnes et gebyr pr. hold på 290,- kr. Udgifterne til transport og bespisning afregnes af den enkelte spiller på dagen.

Pkt. 1: Klubkoordinatoren undersøger i egen klub, hvor mange hold der kan tilmeldes i hver række. Der er ikke begrænsninger for antal hold. Send besked om endeligt antal forud for den 15. januar ved at sende mail til golfvedlimfjorden@gmail.com

Pkt. 2: Klubben fremsender x gange 290,- kr. til Jutlander Bank: 9202 18656 29598. Betalingsfristen er sat til den 15. januar. Tilmeldingen er gennemført, når afregningen er modtaget i banken, og vi afventer snarest en liste over 1 holdkaptajn pr. tilmeldt hold med telefonnummer og mailadresse.